Informace o zpracování osobních údajů


Společnost JSP, s.r.o., se sídlem Raisova 547, 506 01 Jičín, IČ: 49286684, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4316 (dále jen „Správce“) tímto informuje o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Zpracovávané osobní údaje:
-  Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, podpis; pokud subjekt podniká, jedná se o IČ a adresu sídla, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresu apod.). Výše uvedený správce neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje obchodních partnerů a neprovádí jejich profilování.


Účely zpracování:
Výše uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:
 
-  Na základě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti
Pro účel plnění smlouvy (obchodního styku) je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů není správce schopen smlouvu uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.
 
-  Na základě oprávněných zájmů
Správce považuje za oprávněný zájem informovat o plánovaných akcích na základě předchozí účasti.
V případě, že se subjekt zúčastnil předchozí akce pořádané správcem (školení / semináře / konference), je předpoklad, že bude mít zájem i v budoucnu, a proto může být osloven s pozvánkou na budoucí akce. V případě, že vysloví nesouhlas s jakoukoli pozvánkou, bude rozhodnutí subjektu respektováno a pozvánky na akce pořádané správcem nebudou zasílány.
 
-  Pro zasílání obchodních a marketingových oznámení
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že je může subjekt kdykoliv odvolat anebo znovu udělit.


Doba zpracování:
-  Osobní údaje obchodních partnerů jsou uchovávány po dobu obchodního styku (plnění smlouvy), nadále pro účely reportingu a archivace. Po ukončení obchodního styku a vypořádání veškerých závazků jsou osobní údaje uchovány po dobu danou legislativními požadavky.
-  Pro zpracování osobních údajů pouze k marketingovým účelům je maximální doba uložení osobních údajů maximálně 5 let od udělení souhlasu.


Zdroje osobních údajů:
-  Přímo od subjektu (osobní předání, předchozí obchodní styk, registrace na akce pořádané správcem).
-  Veřejně dostupné zdroje (web, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů apod.).


Práva subjektu údajů:
Subjekt má právo požadovat od správce informace o zpracování jeho osobních údajů, přístup k osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Má také právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života subjektu, nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o odstranění vzniklého stavu. Tento souhlas je udělen dobrovolně a je možné ho pro jednotlivé účely kdykoliv odvolat a znovu udělit. Požadavek na výmaz osobních údajů nelze uplatnit, pokud je v rozporu s legislativními požadavky.

 

Pokud máte k těmto informacím jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, a to na e-mailu nebo písemně na korespondenční adrese JSP: Raisova 547, 506 01 Jičín.

Tyto informace byly aktualizovány 26.6.2018.
Informace o zpracování osobních údajů (*.pdf, Cz)