Kalibrace a ověřování měřidel

 • Kalibrace měřidel teploty v rozsahu -196 až +1553 °C.
   
 • Kalibrace měřidel tlaku v rozsahu -95 kPa až 70 MPa.
   
 • Ověřování měřidel teploty a tlaku.
   
 • Kalibrace v terénu.
   
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2362,
  Autorizované metrologické středisko K145.
   

 

S komplexními dodávkami měřicí a regulační techniky úzce souvisí kontrola metrologických charakteristik dodávaných měřidel a zařízení. Společnost JSP, s.r.o. nabízí služby kalibrační laboratoře již od roku 2004. Kalibrační laboratoř zajišťuje kalibrace měřidel teploty a tlaku a od roku 2011 je pro tyto obory akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO / IEC 17025. Rozsah akreditovaných činností zahrnuje rovněž kalibrace prováděné u zákazníků.

V roce 2015 jsme nabídku metrologických služeb dále rozšířili zřízením autorizovaného metrologického střediska (AMS), které ÚNMZ autorizoval k ověřování stanovených měřidel.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2362 (AKL)

AKL provádí kalibrace měřidel v oborech teplota a tlak pro následují druhy měřidel:

 • odporové a termoelektrické snímače teploty,
 • digitální a číselníkové teploměry,
 • snímače teploty s převodníkem s analogovým nebo digitálním výstupním signálem,
 • převodníky teploty, zobrazovače a regulátory,
 • měřicí řetězce se snímači teploty,
 • digitální a deformační tlakoměry,
 • převodníky tlaku s analogovým nebo digitálním výstupním signálem,
 • provozní kalibrační pece,
 • teplotní a klimatické komory.

Rozsahy:

 • měřidla teploty: -196 až +1553 °C,
 • měřidla tlaku: -95 kPa až 70 MPa,
 • simulace snímačů teploty: -10 až +100 mV (TC), 0 až 6000 Ω (RTD).

Autorizované metrologické středisko K145 (AMS)

AMS zajišťuje ověřování snímačů teploty, snímačů teploty vč. převodníků s unifikovaným signálem (4-20 mA, HART), převodníků tlaku a tlakové diference určených pro:

 • měřiče tepla a chladu,
 • měřidla a měřicí sestavy protečeného množství tekutin,
 • kombinované přepočítávače množství plynu.

Kalibrace v terénu

Kalibraci pracovních měřidel provádějí pracovníci kalibrační laboratoře také v provozních prostorách našich zákazníků a to v celém rozsahu akreditovaných činností.

Pro uživatele stanovených měřidel zajistíme demontáž, ověření a následnou montáž stanovených měřidel. Tyto služby provádíme včetně metrologických zkoušek kombinovaných měřičů tepla a korekcí převodníků tlaku po jejich montáži.

Proč kalibrovat?

Význam kalibrace je například vidět v oblastech diagnostiky výrobních zařízení, zvyšování účinnosti výrobních procesů, snižování energetické náročnosti technologií a při dalších činnostech, kde péče o přesnost měření vede k vyšší kvalitě výsledných produktů a výrazným finančním úsporám. Splnění zákonných požadavků a možnost prokazovat shodu produktu s deklarovanými parametry – to jsou další přínosy kalibrace.

Snímače jsou v provozu vystavovány mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání a řadě dalších faktorů. Postupem času tak mohou vykazovat posun naměřených hodnot tzv. drift. Pouze pravidelná kalibrace snímačů garantuje požadovanou přesnost měření.

Legislativa

Metrologické požadavky v českém právním řádu upravuje zákon 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a související legislativní předpisy, definující používané měřicí jednotky, kategorie měřidel, návaznost měření, pravidla pro používání a uvádění měřidel na trh, požadavky na kalibraci a ověřování měřidel, povinnosti a pravomoci jednotlivých subjektů.

Ze zákona o metrologii vyplývají dva základní požadavky pro uživatele měřidel:

 • Vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících ověření a předkládat tato měřidla k ověření.
 • Zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření, přičemž tohoto požadavku je u pracovních měřidel dosahováno jejich kalibrací.

Zákonné požadavky týkající se měřidel je možné doplnit o požadavky plynoucí z norem managementu kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 10012, případně ČSN P ISO/TS 16949 aplikované v oblasti automobilového průmyslu. Tyto normy systematickým způsobem definují požadavky na zajištění metrologie v organizacích, s cílem dokumentovatelným způsobem zajistit shodu produktu s deklarovanými parametry.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Ke stažení