Program


PROGRAM KONFERENCIE

· 9.00 – 9.45 : Zahájenie a úvod konferencie

· 9.15 – 10.00 : Kvalita a spoľahlivosť merania začína projektom
Teoretický úvod do problematiky návrhu meracieho reťazca, jeho celkové zhodnotenie z hľadiska kvality, bezpečnosti a funkčnej spoľahlivosti. Návrh procesného merania od odberového miesta v technológii až po zobrazenie meranej veličiny alebo spracovania údajov v riadiacom systéme. Praktické príklady z energetiky a petrochémie.
Ing. Petr Janele, vedúci útvaru investičných dodávok JSP, s.r.o.

· 10.00 – 10.45 : Návrh meracieho reťazca pre meranie teploty
Splnenie požiadavky na presnosť, stabilitu a bezpečnosť celej zostavy merania teploty od návrhu odberového miesta, vhodnej jímky, cez voľbu odpovedajúceho typu snímača až po spracovanie signálu prevodníkom alebo RS.
Ing. Jarmil Bukovský, obchodný riaditeľ JSP, s.r.o. + Ing. Miroslav Svoboda, vedúci vývoja JSP, s.r.o.

· 10.45 – 11.15 : Přestávka – coffee break

· 11.15 – 12.00 : Určenie spoľahlivosti a funkčnej bezpečnosti subsystému senzorov
Hlavné zásady pre dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti a funkčnej bezpečnosti ako u samotných priemyslových snímačov teploty, tak predovšetkým celej zostavy tvorenej snímačom a prevodníkom. Ďalej budú uvedené príklady určenia spoľahlivosti snímačov JSP a možné vplyvy spôsobujúce zníženie spoľahlivosti vo fáze návrhu, inštalácie a v priebehu prevádzky.
Ing. Jaromír Janda, vedúci vývoja JSP, s.r.o.

· 12.00 – 12.30 : SMÚ – Význam metrologického overovania a kalibrácie snímačov teploty pri zabezpečení presnosti merania
Kalibrácia snímačov teploty a ich pravidelné overovanie sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou presnosti merania. Nepresné snímače teploty môžu znižovať kvalitu, zisk a spoľahlivosť meracieho procesu. V príspevku sa vysvetľuje rozdiel medzi kalibráciou snímačov teploty a overením.
Ing. Renata Knorová, SMÚ - Centrum termometrie, fotometrie a rádiometrie, vedúca laboratória termometrie

· 12.30 – 13.30 : Prestávka- obed

· 13.30 – 14.00 : Riadenie meracích procesov pri chemických analýzach
Riadenie meracích procesov je súčasťou systému manažérstva merania, ktorého cieľom je manažovanie rizika, že by meracie zariadenie a meracie procesy mohli uvádzať nepravdivé výsledky, ktoré by ovplyvnili kvalitu skúšky. Pri chemických analýzach laboratórium má stanovené neistoty skúšok, ktoré prezentujú jeho spôsobilosť vykonávať skúšky v súlade so špecifikáciou. Riadením meracích procesov má laboratórium preukázať a zaručiť, že výsledky platné teraz, budú platne aj naďalej. V príspevku je ukázaná metóda regulačných diagramov.
Prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., Ing. Richard Rác – Sjf STU Bratislava (rudolf.palencar@stuba.sk )


· 14.00 – 14.45 : Komplexné riešenie moderných systémov chemickej analýzy a úpravy vzoriek v energetike a priemysle
Prezentácia modernej koncepcie riešenia chemickej analýzy vody a pary v energetických prevádzkach. Riešenie odberov vzoriek, tlakovej úpravy vzoriek, teplotnej úpravy vzoriek, riešenie kontinuálneho merania, moderné typy analyzátorov a následné vyhodnocovanie chemických parametrov vody a vodnej pary.
Ing. Jiří Konečný, realizácia projektov JSP, s.r.o. + Ing. Jarmil Bukovský obchodný riaditeľ JSP, s.r.o.

· 14.45 – 15.00 : ZáverAKCIE VO FOAJÉ - NOVÉ TECHNOLÓGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÉ FÓRUM


Vo foajé bude inštalovaná bohatá výstavka a ukážky prístrojov a technológii popredných českých i svetových výrobcov z oblasti merania a regulácie.

Po celú dobu konferencie bude v priľahlej miestnosti prebiehať workshop s technikmi a projektantmi JSP, kde Vám odpovieme na Vaše odborné otázky a pomôžeme Vám s riešením problémov z danej oblasti.