Program

HLAVNÍ SÁLMERANIE HLADÍN V TEÓRII A PRAXI

 • 8.00 – 9.00 : Registrácia účastníkov, výstavka
 • 9.00 – 9.15 : Zahájenie a úvod konferencie
  Ing. Ján Sovjak, PhD., riaditeľ JSP Slovakia s.r.o.

DOOBEDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

 • 9.15 – 10.15: Meranie hladiny – prehľad princípov a použitia
  Prehľad princípov merania a ich vhodné aplikácie, konštrukcie.
  Doc. Ing. Ján Stopka, PhD., Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva pri FCHPT Bratislava
 • 10.15 – 10.45 : Prestávka – coffee break
 • 10.45 – 11.45 : Meranie hladín kvapalín a sypkých látok, meranie rozhrania kvapalín v praxi
  Využitie rôznych princípov merania hladín v praxi, inštalácia, vhodnosť použitia, voľba snímača hladiny podľa aplikácie.
  Ing. Roman Kratochvíl, JSP, s.r.o.
 • 11.45 – 12.45 : Nové trendy v oblasti merania hladín
  Využitie moderných snímačov spoločnosti Emerson na meranie hladiny.
  Ing. Milan Goldmann, Emerson
 • 12.45 – 13.45 : Prestávka – obed

POOBEDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

 • 13.45 – 14.15 : Meranie prietoku pomocou clôn a dýz
  Princíp merania prietoku clonou, výhody a použitie, návrh merania, výpočet OrCal. Fakturačné merania (TCM JSP), nové dýzy JSP. Vplyv montáže na správnosť merania, zaškolenie montážnych firiem, životnosť a údržba meradiel.
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • 14.15 – 14.45 : Príprava projektov – koncepcia, návrh a inštalácia poľnej inštrumentácie pre energetiku a priemysel
  Zásady riešenia poľnej inštrumentácie pre výstavbu nových zdrojov a rekonštrukciu existujúcich zdrojov z hľadiska zaistenia kvality, presnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti merania. Optimalizácia celkových nákladov v jednotlivých etapách realizácie investičnej akcie. Kritéria použitia modernej komunikácie v projektoch inštrumentácie. Osvetlenie technologických celkov (výpočtový model osvetlenia a projekčné riešenie). Ukážky aplikácie týchto poznatkov pri výstavbe nových zdrojov a retrofitov ČEZ i zahraničných projektov.
  Ing. Petr Janele, Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.
 • 14.45 – 15.15 : Komplexné riešenie moderných systémov chemickej analýzy a úpravy vzoriek v energetike a priemysle
  Prezentácia modernej koncepcie riešenia chemickej analýzy vody a pary v energetických prevádzkach. Riešenie odberov vzoriek, tlakovej úpravy vzoriek, teplotnej úpravy vzoriek, riešenie kontinuálneho merania, moderné typy analyzátorov a následné vyhodnocovanie chemických parametrov vody a vodnej pary.
  Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.
 • 15.15 – 15.30 : Diskusia a záver konferencie
  Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre účastníkov konferencie.

AKCIE VO FOAJÉ(NOVÉ TECHNOLÓGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÉ FÓRUM)

 • Vo foajé bude inštalovaná bohatá výstavka a ukážky prístrojov a technológii popredných českých i svetových výrobcov z oblasti merania a regulácie.
 • Po celú dobu konferencie bude v priľahlej miestnosti prebiehať workshop s technikmi a projektantmi JSP, kde Vám odpovieme na Vaše odborné otázky a pomôžeme Vám s riešením problémov z danej oblasti.

Zmena programu vyhradená!